Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 12-06-2020

In België bedraagt de bevallingsrust 15 weken, bestaande uit voor- en nabevallingsrust.

De voorbevallingsrust bedraagt minstens 1 week en maximaal 6 weken, waarbij de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum een verplichte week voorbevallingsrust is. De overige 5 weken zijn niet verplicht vóór de bevalling op te nemen en kunnen dus overgedragen worden tot na de bevalling.

De nabevallingsrust bedraagt minimum 9 en maximum 14 weken, afhankelijk van het aantal weken voorbevallingsrust dat werd overgedragen.

 

De wetgeving zoals ze tot op heden van kracht was :

Tot de wetswijziging gold dat voor wie in de 6 weken vóór de bevalling arbeidsongeschikt was wegens ziekte, de ziektedagen aangerekend werden als voorbevallingsrust. Deze periode kon dus niet overgedragen worden. Concreet betekende dit bijvoorbeeld dat een werkneemster die arbeidsongeschikt was gedurende de 4 weken voorafgaand aan haar verplichte voorbevallingsrust, deze voorbevallingsrust verkort zag met 4 weken en de nabevallingsrust maximaal 10 weken bedroeg.

Let wel : In het geval een werkneemster tijdens de periode van 6 weken voorafgaand aan haar bevalling ononderbroken arbeidsongeschikt was door ziekte, kon wel een verlenging vragen van haar bevallingsrust met 1 week.

 

Retroractieve wijziging vanaf 1 maart 2020:

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 4 juni 2020 een wet gestemd tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust. Deze wet wijzigt de bestaande situatie in die zin dat werkneemsters die arbeidsongeschikt of tijdelijk werkloos worden in de weken vóór hun bevalling, deze periode van ziekte of tijdelijke werkloosheid niet langer verrekend zien worden met hun bevallingsrust.

Concreet betekent dit dat de hogervermelde werkneemster die arbeidsongeschikt was gedurende de 4 weken voorafgaand aan haar verplichte voorbevallingsrust, onder het nieuwe regime nog steeds aanspraak kan maken op 14 weken nabevallingsrust.

 

De wet treedt retroactief in werking vanaf 1 maart 2020.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn