Europees en internationaal recht

 • Europees en internationaal openbaar ambt
 • Binnenlandse markt
 • Mededingingsrecht
 • Europese overheidsopdrachten
 • Unieburgerschap en grondrechten
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • Europese geschillen
 • Internationaal publiekrecht

Transportrecht

 • Schadeloosstelling van passagiers ingevolge een vertraging, verlies van bagage of de annulering van een vlucht
 • Transportovereenkomsten, contractbreuk, rechtstreekse vordering, onderaanneming
 • Transport van goederen, verlies of diefstal, averij, omleidingen
 • Licenties en vergunningen voor vervoersdiensten per spoor, over de weg, over zee van reizigers, regelmatig vervoer van personen
 • Aansprakelijkheid van de reis- en transportbedrijven
 • Verzekeringen die verband houden met transport
 • Contractuele of buitencontractuele geschillen tussen transporteurs en luchthavens, havens of stations

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

 • Arbeidsrecht
 • Socialezekerheidsrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Arbeidsmigratie en werkvergunningen
 • Publieke sector

Bank- en financieel recht

 • Bank- en financiewezen
 • Levensverzekering en financiële producten
 • Financiering van private en publieke bedrijven
 • Compliance in de financiële sector

Corporate

 • Vennootschapsrecht, verenigingsrecht en stichtingenrecht
 • Fusies en overnames
 • Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Oprichting, herstructurering van vennootschappen

Fiscaal recht

 • Belgische en internationale successieplanning
 • Fiscaliteit van de levensverzekering
 • Bankfiscaliteit en financiële fiscaliteit
 • Gemeentelijke fiscaliteit
 • BTW
 • Geschillen en regularisaties
 • Voorafgaande beslissingen inzake fiscaliteit

Publiek- en administratief recht

 • Algemene administratieve geschillen
 • Ambtenarenrecht
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Publiek vastgoedrecht
 • Lokale overheden
 • Politie en administratieve sancties
 • Taalgebruik
 • Overheidsopdrachten
 • Geschillen over vergunningen
 • Aansprakelijkheid van overheidsinstanties
 • Verdeling van de federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de deelstaten
 • Grondrechten

Stedenbouwkundig recht en milieurecht

 • Stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening
 • Milieurecht en milieustrafrecht
 • Commerciële vestigingen
 • Milieufiscaliteit
 • Onteigeningen

Ondernemingsrecht en consumentenrecht

 • Commerciële overeenkomsten en distributie
 • Bescherming van de consumenten
 • Handelsrecht
 • Inning van schuldvorderingen
 • Inbeslagneming
 • Curatele en vereffening
 • Herstructurering, faillissement en insolvabiliteit

Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht

 • Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht – verzekeringsrecht
 • Medisch recht
 • Beroepsaansprakelijkheidsrecht

Vastgoedrecht

 • Bouwrecht
 • Overheidsopdrachten
 • Verkoop van vastgoed
 • Mede-eigendomsrecht
 • Huur – verhuur

Familiaal vermogensrecht

 • Successie
 • Afstamming en adoptie
 • Echtscheiding en scheiding
 • Beheer van de goederen en van de persoon
 • Recht van de geesteszieken

Strafrecht

 • Misdaden en delicten van gemeen recht
 • Economisch en financieel strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Rechten van de mens
 • Familiaal strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Fiscaal strafrecht

AVG, ICT recht, IT/IP

 • Mediarecht
 • ICT recht
 • Bescherming van persoonsgegevens
 • E-commerce
 • Intellectueel eigendomsrecht

Tuchtrecht en deontologisch recht

Humanitair recht, asielrecht en migratierecht

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn