Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Ons kantoor is gelegen in hartje Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en de stad waar tal van internationale organisaties hun zetel hebben. Daarom moeten wij onze cliënten een transversale juridische aanpak aanbieden waarbij wij zowel elementen uit het internationaal recht als uit het Europees recht integreren in onze juridische analyse. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om onze cliënten te begeleiden bij de Europese instanties en om in te staan voor de verdediging van hun rechten, in het bijzonder voor de Europese Commissie of de rechter van de Europese Unie in Luxemburg.

Europees en internationaal openbaar ambt

Wij hebben een degelijke en erkende ervaring ontwikkeld inzake het begeleiden van en het verlenen van bijstand aan ambtenaren van de Unie en van andere internationale organisaties, en dit met betrekking tot alle problemen waarmee zij in hun arbeidsrelatie kunnen geconfronteerd worden (benoeming, geldelijke rechten, loopbaan, sociale dekking, pensioen en invaliditeit, waardigheid op het werk, einde loopbaan, tuchtregeling, administratieve onderzoeken enz.). Wij treden op namens onze cliënten, bemiddelaars en ambtenaren of personeelsvertegenwoordigers, in het kader van alle mogelijke interacties met de werkgeversinstantie/-organisatie, alsook door hen bijstand te verlenen en hen te vertegenwoordigen bij alle precontentieuze en contentieuze handelingen (voor de rechter van de Unie (Luxemburg), het Administratief Tribunaal van de IAO (Genève) en van andere internationale rechtsinstanties). 

 • Stéphane Rodrigues
 • Laure Levi
 • Nathalie Flandin

Binnenlandse markt

Dit vakdomein heeft betrekking op de toepassing van de regels met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en burgers van de Unie (met inbegrip van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels), het vrij presteren van diensten en de vrijheid van vestiging (met inbegrip van het stelsel van de Dienstenrichtlijn), het vrij verkeer van goederen en kapitaal, evenals op de maatregelen met het oog op het op elkaar afstemmen van de nationale wetgevingen (naar het voorbeeld van de maatregelen inzake consumentenbescherming en de maatregelen met betrekking tot de technische normalisatie (waaronder de CEN-/CENELEC-/ETSI-normen)).

 • Stéphane Rodrigues

Mededingingsrecht

De competenties van het EUR-team hebben in het bijzonder betrekking op de toepassing van de artikelen 101 (onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarmee concurrentie wordt beperkt) en 102 (misbruik van machtsposities) van het VWEU, en op de controle van staatssteun (artikel 107 VWEU), waarbij de cliënten begeleid worden in hun relaties met de Commissie of de nationale mededingingsautoriteit (beheren van een klacht, bijstand bij onderzoek,…), alsook ten overstaan van de nationale rechtsinstanties en de instanties van de Unie in een contentieuze fase.

 • Stéphane Rodrigues
 • Nathalie Flandin

Europese overheidsopdrachten

Wij begeleiden de opdrachtnemers bij openbare aanbestedingsprocedures van de instellingen van de Unie, bij subsidieprocedures of bij andere procedures die verband houden met het budgetbeheer van de Unie, alsook in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten. Indien nodig worden de vereiste acties ondernomen voor de bevoegde gerechtelijke en arbitrale instanties.

 • Laure Levi
 • Nathalie Flandin

Unieburgerschap en grondrechten

De principes van de rechtsstaat en de grondrechten vormen een belangrijk aspect binnen onze verschillende expertisedomeinen, en meer algemeen binnen het recht van de Unie. Dit is des te meer het geval sinds de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon in 2009 en het dwingend karakter van het Handvest van de grondrechten van de Unie, dat zowel de instellingen van de Unie als de lidstaten moeten naleven bij de toepassing van het recht van de Unie. Het Handvest is voor de rechter van de Unie een belangrijke referentie geworden, en wij zien er daarom op toe dat de principes ervan daadwerkelijk toegepast worden in alle dossiers die onze cliënten ons toevertrouwen, of het nu gaat om natuurlijke personen dan wel om economische operatoren.

 • Stéphane Rodrigues
 • Laure Levi
 • Nathalie Flandin

Bescherming van persoonsgegevens

Onze expertise binnen dit domein houdt onder meer verband met aanpassingen met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, en met alle problemen die hiermee verband houden (impactanalyse, verwerkingsregisters, functies als afgevaardigde gegevensbescherming, klachten bij de nationale controle-instantie, geschillen met het oog op een rechtzetting, enz.).

 • Stéphane Rodrigues
 • François Libert

Europese geschillen

Wij begeleiden en vertegenwoordigen onze cliënten voor de bevoegde rechter, en in het bijzonder de rechter van de Unie, in alle materies die tot het recht van de Unie behoren. Wij hebben hierin een bijzondere en erkende expertise opgebouwd. Wij treden ook op voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Administratief Tribunaal van de IAO, en voor andere internationale administratieve rechtsinstanties en de Belgische rechter. Wij staan tevens in voor de verdediging van de belangen van onze cliënten in het kader van administratieve procedures die gestart worden zowel bij de instellingen van de Unie (DG concurrentie, Europees bureau voor fraudebestrijding, Bureau voor onderzoek en disciplinaire zaken, …) als bij andere organen van de Unie (Europees Controleur voor de bescherming van persoonsgegevens, Europees Bemiddelaar, …) alsook voor de nationale instanties (bijvoorbeeld de Belgische en Franse mededingingsautoriteiten).

 • Stéphane Rodrigues
 • Laure Levi
 • Nathalie Flandin

Internationaal publiekrecht

Wij begeleiden elk type cliënt (staat, internationale organisatie, operator, individu) dat geconfronteerd wordt met de toepassing van het internationaal publiekrecht, desgevallend in interactie met het recht van de Unie. De vragen zijn divers (erkenning van het statuut van subject van internationaal recht, reikwijdte van de afgesloten overeenkomsten, aansprakelijkheid, privileges en onschendbaarheid, …) en kunnen leiden tot geschillen.

 • Stéphane Rodrigues
 • Laure Levi

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn