Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 16-06-2020

Op 12 mei berichtten wij u al dat er een wetsvoorstel werd ingediend dat voorziet in de schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de COVID-19 crisis (hierna « corona-overmacht »).

 

Om het doel van dit wetsvoorstel goed te begrijpen, dient te worden herhaald:

  • dat de RVA sinds maart 2020 een vereenvoudigde procedure toepast om werkgevers toe te laten gemakkelijker tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor hun werknemers ;
  • dat de RVA de aanvragen tot werkloosheid in principe behandelt als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (en dus niet als tijdelijke werkloosheid om economische reden) ; en
  • dat de opzeggingstermijn van een werknemer die wordt ontslagen, in het geval van tijdelijke werkloosheid om overmacht, niet  geschorst wordt gedurende de volledige duur van de werkloosheid, terwijl dit wél het geval is in het geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

 

Het wetsvoorstel heeft aldus tot doel het verschil in effect op de opzeggingstermijn van de beide vormen van tijdelijke werkloosheid, weg te werken.

 

Het wetsvoorstel voorziet in een retroactieve werking teruggaand tot 1 maart 2020.

 

Op 11 juni 2020 werd de nieuwe wet, na advies van de Raad van Sate en na het doorvoeren van enkele aanpassingen, uitendelijk goedgekeurd :

  • in het geval van ontslagname door de werknemer voor of gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor « corona-overmacht », blijft de opzeggingstermijn lopen gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst ;
  • in het geval van ontslag door de werkgever voor of gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor « corona-overmacht », loopt de opzeggingstermijn niet gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst, behalve in het geval deze opzeggingstermijn reeds voor 1 maart 2020 begon te lopen.

 

Anders dan initieel werd voorzien in het wetsvoorstel, voorziet de uiteindelijke wet niet in een retroactieve werking. Concreet betekent dit, dat in het geval van ontslag door de werkgever met een opzeggingstermijn

  • die een aanvang nam voor 1 maart 2020, de opzeggingstermijn gewoon loopt (en ook na de publicatie van de wet blijft lopen) gedurende de periode van de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van « corona-overmacht »;
  • die een aanvang nam/neemt na 1 maart 2020, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de periode van de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van « corona-overmacht » voor wat betreft het gedeelte vanaf de inwerkingtreding van de wet (d.i de datum van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad).

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn