Gerelateerd nieuws

La loi du 11 juillet 2021 transposant des directives financières est publiée ce 23 juillet
30-07-2021
La loi du 11 juillet 2021 transposant des directives financières est publiée ce 23 juillet
Lees meer
Nouvel avant-projet de loi en matière de monnaies virtuelles
26-07-2021
Nouvel avant-projet de loi en matière de monnaies virtuelles
Lees meer
La FSMA publie deux brochures relatives à la distribution des produits d’assurance
03-05-2021
La FSMA publie deux brochures relatives à la distribution des produits d’assurance
Lees meer

Het departement bank- en financieel recht heeft een stevige reputatie verworven op het vlak van bank- en financiewezen, niet alleen dankzij de opgebouwde expertise, maar ook dankzij haar flexibiliteit, haar beschikbaarheid en haar pragmatische aanpak van de dossiers die het toegewezen krijgt.  Wij verlenen bijstand aan gereglementeerde bedrijven (kredietinstelling, investeringsvennootschappen, verzekeringsbemiddelaars en investeringsdiensten, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, enz.) zowel betreffende reglementaire kwesties die verband houden met het behalen van hun erkenning en de uitbatingsvoorwaarden, en in het bijzonder inzake de bedrijfsvoeringsregels (MiFID, IDD, ICBE, AIFM, enz.), als betreffende de regels die gelden inzake het ontwikkelen en verspreiden van financiële producten (beleggingsinstrumenten, verzekeringsproducten met betrekking tot investeringen). Wij begeleiden ook regelmatig buitenlandse gereglementeerde bedrijven bij alle deze aspecten indien zij hun activiteiten afstemmen op België.

Bank- en financiewezen

Wij verstrekken advies aan onze cliënten binnen de volgende domeinen van het bank- en financiewezen:

 • Gereglementeerd krediet (consumentenkrediet, hypothecair krediet en krediet voor KMO’s)
  • Het departement begeleidt kredietinstellingen bij het zich conformeren aan de reglementering aangaande het consumentenkrediet en het hypothecair krediet (verkrijgen van goedkeuring als lener bij de FSMA, conformiteit van de VVD en PCP, herziening van het ESIS en ESIC, validatieproces van de contractmodellen bij de FOD Economie) alsook aangaande de kredieten voor KMO’s.
  • Het departement wordt regelmatig geraadpleegd met betrekking tot de wederbeleggingsvergoedingen-problematiek (Funding Loss) gevraagd voor kredieten die werden afgesloten voor de goedkeuring van de nieuwe wet inzake de kredieten voor KMO’s of voor kredieten van meer dan 1.000.000 euro.
  • Wij bieden binnen dit domein ook bijstand aan Belgische en buitenlandse kredietinstellingen bij het verrichten van grensoverschrijdende verrichtingen.
 • Gebruikelijke bankovereenkomsten, betaaldiensten en investeringsdiensten 
  • Het departement begeleidt de krediet-/betaalinstellingen bij het aanpassen van hun algemene voorwaarden voor het openen van alle soorten rekeningen (met inbegrip van de conformiteit van het aanbod en de publiciteit rond de gereglementeerde spaarrekeningen), alsook van hun algemene voorwaarden voor betaaldiensten (op afstand). Meer in het bijzonder met PSD 2 worden wij ertoe gebracht om bijstand te verlenen aan nieuwe actoren die actief zijn in de Fintechs voor hun toegang tot de activiteit en het uitwerken van nieuwe betaaldiensten.
  • Wij worden tevens geraadpleegd door bedrijven die investeringsadvies verstrekken en bedrijven die instaan voor portefeuillebeheer, meer bepaald om hun algemene voorwaarden te herzien overeenkomstig de MiFID II-reglementering.
  • Het departement wordt tot slot regelmatig geraadpleegd door Belgische of buitenlandse actoren die in België een activiteit wensen te ontwikkelen met betrekking tot het aanbieden van grensoverschrijdende bank-, betaal- en investeringsdiensten.
 • Commercialisering van financiële producten 
  • De distributie van financiële producten (inclusief de levensverzekeringen) valt onder een reeks regels die alsmaar uitgebreider en ingewikkelder wordt: de gereglementeerde/gereguleerde markten, de openbare aanbestedingen (prospectus), de specifieke regels voor bepaalde beleggingsinstrumenten (zoals ICB/AIF, gestructureerde producten, afgeleide producten, verboden producten, de gekwalificeerde bemiddelaars, de bedrijfsvoeringsregels (MiFID, IDD, AIFM), de KID (ICB, Priips, enz..), de publiciteit, de marktpraktijken ten aanzien van consumenten (gezamenlijk aanbod, bedrieglijk beding …).
  • Wij staan gereglementeerde bedrijven bij, zowel voor wat betreft het ontwerp van deze financiële producten, het naleven van de formaliteiten om de producten op de markt te brengen, de organisatie van de distributienetwerken en de netwerken van tussenpersonen die deze mogen verhandelen, als wat betreft de publiciteit voor deze producten. Wij geven al deze tussenpersonen ook advies inzake de naleving van de bedrijfsvoeringsregels die op hen van toepassing zijn (MiFID, IDD, AIFM, enz.).
 • Alternatieve investeringsfondsen en ICB 
  • Ons departement staat verschillende financiële actoren bij om alternatieve investeringsfondsen te structureren (hoofdzakelijk binnen het vastgoeddomein, private equity en risicokapitaal/start-up in het bijzonder gecombineerd met de Fintechs) en voor hun distributie. In dit kader verstrekken wij aan deze structuren advies over de verplichtingen die gepaard gaan met openbare aanbestedingen en over de documenten voor de commercialisering. Wij werken samen met ons departement fiscaal recht voor de fiscale aspecten van deze structuren.
  • Wij hebben ook ervaring met de klassieke ICB-fondsen en wij verlenen bijstand aan investeringsfondsen betreffende de zuiver reglementaire aspecten.
  • Wij helpen AIFM-managementvennootschappen om hun erkenning te bekomen en om beheersovereenkomsten af te sluiten met betrekking tot de fondsen die zij gaan beheren. Wij herbekijken ook de aspecten die verband houden met het verloningsbeleid van de managers.
 • Reglementering (toegang en uitoefening van de activiteit)
  • Ons departement staat alle gereglementeerde bedrijven van de financiële sector bij (in het bijzonder kredietinstellingen, investeringsbedrijven, vermogensbeheerders en investeringsadviseurs, verzekeraars, leners en hun respectieve tussenpersonen, ICB en fondsbeheerder, zelfstandig financieel planner, SIR) om te garanderen dat hun statuut en hun activiteiten conform zijn aan de toepasselijke reglementering. Wij begeleiden deze bedrijven met name bij de volgende aspecten:

   • Toegang/statuut en behoud van de uitvoeringsvoorwaarden van de activiteiten in België of op grensoverschrijdende basis
   • Conformiteit met de bedrijfsvoeringsregels volgens de sectoren
   • Goedkeuring van de gereglementeerde overeenkomsten
   • Commercialisering van financiële producten
   • Verloningsvormen, in samenwerking met het departement sociaal recht
   • Bestuur
   • Preventie witwassen (opstellen van AML-beleid)
   • Bijstand voor de functie met het oog op de compliance en de bescherming van persoonsgegevens in de financiële sector
   • Geschillen met de controle-instanties.

    

 • Gerechtelijke, administratieve en arbitragegeschillen
  • Ons departement staat in voor de verdediging van haar cliënten, particulieren en professionals, in geval van geschillen in de bank- en financiële sector, zowel voor de gerechtelijke, administratieve als arbitrale instanties, in België en in Frankrijk. Deze geschillen, die een internationale dimensie kunnen hebben (wij pleiten in België, in Frankrijk en in Luxemburg), hebben in het bijzonder betrekking op de volgende domeinen:
   • Aansprakelijkheid van de bankier-kredietverstrekker
   • Vervroegde en onrechtmatige opzegging van een krediet ten aanzien van een bedrijf of een natuurlijke persoon
   • Funding loss, wederbeleggingsvergoeding
   • Bedrieglijk gebruik van betaalmiddelen (fraude met kredietkaarten, fraude met betrekking tot de voorzitter, valse stortingen)
   • Geschillen die verband houden met de commercialisering van gestructureerde financiële producten
   • Marktmisbruik (handel met voorkennis, marktmanipulaties, …)
   • Aansprakelijkheid van de tussenpersonen en van de investeringsbedrijven ten aanzien van retailklanten, met name in het kader van hun opdracht om advies te verstrekken en/of om te informeren
 • Christophe Steyaert

Levensverzekering en financiële producten

Het departement geeft regelmatig advies aan Belgische en buitenlandse verzekeringsbedrijven en verzekeringsbemiddelaars over de uitoefening van hun activiteit in België, de distributie van levensverzekeringen (tak 21 en 23) en kapitalisatieproducten (tak 26) alsook over alle mogelijke verplichtingen inzake hun organisatiestructuur en intern controletoezicht, de conformiteit met de bedrijfsvoeringsregels waarvan de aspecten binnen dit domein bijzonder sterk evolueren (Twin Peaks II-hervorming en AssurMiFID, transpositie van de IDD-richtlijn).

Wij bieden in het bijzonder bijstand aan de Luxemburgse verzekeraars voor de distributie van Luxemburgse producten voor vrije dienstverlening in België, hetzij met het oog op de herziening van de algemene voorwaarden van de (pre-)contractuele documentatie om te voldoen aan het Belgische recht, de herziening van elk commercialiseringsdocument, de conformiteit met de reglementaire verplichtingen (zorgvuldigheidsplicht, inducement, belangenconflict, KID, antiwitwasprocedure, enz..) en de AVG.

Wij werken in teamverband met onze fiscale experts voor de fiscale aspecten van de levensverzekering en de vermogensplanning via levensverzekeringen.

 • Christophe Steyaert
 • Aurélien Vandewalle
 • Antoine Dayez

Financiering van private en publieke bedrijven

Financiering van start-ups en crowdfunding

Wij adviseren onze cliënten met betrekking tot de structurering en financiering van start-ups (met risicokapitaal, enz.), die bijzonder in opmars zijn binnen het domein van de Fintechs, al dan niet binnen de context van de invoering van een online platform voor crowdfunding voor financieringsdoeleinden (vereiste om erkenning te verkrijgen als crowdfunding-platform bij de FSMA, verplichting om een prospectus te publiceren, de toepasselijke regels inzake aansprakelijkheid, enz.).

Wij werken in teamverband met onze fiscale experts voor de fiscale aspecten, met name de tax shelter.

Financiering van overnames en bankgaranties 

Wij stellen voor Belgische en buitenlandse kredietinstellingen kredietovereenkomsten op (al dan niet gesyndiceerd), die bedoeld zijn om grote overnames te financieren (vennootschappen, gebouwen, inclusief door Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, jachten enz.) of bij gebrek aan geldelijke middelen of in het kader van cash pooling-verrichtingen.

Wij worden er in dit kader toe gebracht om in te staan voor ingewikkelde garanties (garanties op eerste verzoek, garanties voor roerende zaken, voor onroerende zaken, inbeslagneming op een schip, garanties op handelsfonds, gebruik van verzekeringspolissen, vorderingen en effecten als garantie), vaak binnen een internationale context.

Wij worden ook regelmatig gecontacteerd door buitenlandse kredietinstellingen of buitenlandse advocatenkantoren om juridisch advies te geven met betrekking tot de geldigheid en de invorderbaarheid in België van kredieten en garanties die zijn afgesloten in het buitenland.

 • Christophe Steyaert

Compliance in de financiële sector

Ons departement verleent assistentie bij interne compliance-functies zoals vereist door de financiële reglementering. Wij staan compliance officers bij bij het in kaart brengen en het evalueren van het ‘compliance-risico’, en dit door advies te verstrekken inzake reglementaire aspecten, door het uitwerken van interne beleidsvormen (verloning, belangenconflicten, AML, governance) en door interne opleidingen te geven aan de medewerkers.

Wij bieden ook een juridische stand-by-service aan voor alle domeinen van het bank- en financieel recht.

Wat betreft gegevensbescherming, begeleiden wij onze cliënten en hun verantwoordelijken ook voor het conform maken van de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn, met het oog op de AVG. Wij kunnen ook extern de functie van verantwoordelijke gegevensbescherming uitoefenen.

 • Christophe Steyaert

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn