Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Ons team publiek- en administratief recht geeft haar cliënten zo goed mogelijk advies met betrekking tot hun belangen aangaande alle aspecten van het publiek- en administratief recht, en vertegenwoordigt hen voor alle rechtbanken, zowel het Grondwettelijk Hof, de Raad van State als de gewone rechtscolleges.

Onze expertise dekt alle aspecten die in mindere of meerdere mate verband houden met het publiek- en administratief recht: algemeen administratief geschil, openbaar ambt, onderwijs, volksgezondheid, publiek vastgoedrecht, lokale overheden, politie en administratieve sancties, taalgebruik, stedenbouwkunde, milieu, gemeentelijke en regionale fiscaliteit, overheidsopdrachten, geschillen over vergunningen, aansprakelijkheid van overheidsinstanties, … 

Onze cliënten zijn zowel particulieren als privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Alle advocaten van het departement publiekrecht en administratief recht hebben een gespecialiseerde opleiding inzake publiekrecht gevolgd en beschikken over een grondige kennis van deze rechtsdomeinen.

Zij hebben meestal een universitair mandaat, en volgen de evolutie van het recht van heel dichtbij op. Zij werken tevens regelmatig mee aan de ontwikkeling van het recht als deskundigen voor de parlementen en regeringen van het land.

Tot slot is het team meertalig en worden de cliënten zowel geholpen in het Frans, het Nederlands, het Engels als het Italiaans.

Algemene administratieve geschillen

Beroep tot schorsing en tot nietigverklaring voor de Raad van State, cassatieberoep, verzoeken houdende een schadevergoeding tot herstel,…

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Ambtenarenrecht

Geschillen betreffende benoemingen, rekruteringen en promoties, administratief en geldelijk statuut, disciplinaire sancties en ordemaatregelen, administratieve posities, werkonderbreking.

 • Jérôme Sohier
 • Manoël De Keukelaere

Onderwijs

Beroep tegen weigering van benoeming, disciplinair statuut, geldelijk statuut, specifieke expertise in het kunstonderwijs.

 • Jérôme Sohier
 • Manoël De Keukelaere

Volksgezondheid

Beroep tegen wetgevende en administratieve normen inzake volksgezondheid. Beroep tegen beslissingen van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met name weigering tot toekenning van administratieve toelatingen en beslissingen inzake het verlenen en/of weigeren om toestemming te verlenen om farmaceutische vestigingen over te dragen.

 • Jérôme Sohier
 • Manoël De Keukelaere

Publiek vastgoedrecht

Beroep tegen administratieve sancties inzake huisvesting, beroep tegen de weigering van toekenning van premies bij verhuizing of renovatie,….

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Lokale overheden

Voogdijgeschillen; statuut gemachtigden en lokale agenten; politiereglementen; gemeentelijke fiscaliteit; onteigeningsprocedure; faciliteitengemeenten.

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Politie en administratieve sancties

Beroep tegen reglementen en besluiten van de administratieve politie of tegen administratieve sancties; Geschillen politiezones.

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Taalgebruik

Geschillen van de faciliteitengemeenten, …

 • Jérôme Sohier
 • Manoël De Keukelaere

Overheidsopdrachten

Beroep tot schorsing voor de Raad van State van beslissingen inzake de gunning van overheidsopdrachten en de afwijzing van kandidaturen.

 • Jérôme Sohier
 • François Libert
 • Manoël De Keukelaere

Geschillen over vergunningen

Beroep tegen beslissingen inzake de weigering van vergunningen en licenties (spelen en weddenschappen, invoer, …).

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Aansprakelijkheid van overheidsinstanties

Aansprakelijkheidsvordering tegen de overheid voor de gewone rechtscolleges; verzoekschriften houdende een vergoeding tot herstel voor de Raad van State.

 • Jérôme Sohier
 • Damien Jans
 • Manoël De Keukelaere

Verdeling van de federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de deelstaten

België is een heel ingewikkelde federale staat. Soms gebeurt het dat de staat, de gemeenschappen of de gewesten de bevoegdheid betwisten om een of andere materie te regelen, of dat zij daarentegen van mening zijn dat een of andere materie niet onder hun wetgevend werkgebied valt.

Het departement verleent bijstand aan politieke overheden om geschillen van grondwettelijke aard op te lossen.

 • Damien Jans

Grondrechten

België garandeert aan iedereen die op zijn gebied woont grondrechten, die ook beschermd worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. Sommige van deze rechten zijn voorbehouden voor de Belgen en voor bepaalde buitenlanders, zoals het stemrecht.

Andere worden aan iedereen aangeboden. Het betreft het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid, persvrijheid, het recht om een gezonde omgeving te beschermen, het recht op werk, het recht op een eerlijk proces, enz.

Het departement publiekrecht verdedigt de grondrechten van haar cliënten voor de hoven en rechtbanken, voor het Grondwettelijk Hof, voor de Raad van State, voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het departement staat ook de andere afdelingen van het kantoor bij, indien deze rechten in het kader van hun dossiers bedreigd worden.

 • Damien Jans
 • Jérôme Sohier

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn