Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Het departement beschikt over een zeer uitgebreide ervaring in deze materies, die sommige van haar leden onderwijzen aan de universiteit.

Plannen voor de ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige gidsen en reglementen, vergunningen, geen enkel instrument ontsnapt aan de bekwaamheid van het departement.

Hetzelfde geldt voor milieurecht en voor alle milieu-aspecten: geluidshinder (in het bijzonder luchtgeluid), water, lucht, klimaat, bodemvervuiling, afval, ioniserende of niet-ioniserende straling, SEVESO-bedrijf…

Stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening

Het grondgebied van de gewesten maakt het voorwerp uit van regels voor de indeling van de menselijke activiteiten, die de vorm aannemen van plannen voor ruimtelijke ordening, zoals het gewestplan of ‘plan de secteur’ in het Waals gewest of het Gewestelijk Bestemmingsplan in het Brussels gewest. Het departement publiekrecht helpt de gemeentelijke of gewestelijke overheden bij het opmaken van deze plannen en staat de aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning bij waarvan het project zou afwijken van deze plannen, om zodoende de kansen te verhogen om die vergunning te bekomen.

Bouwen, afbreken, bomen vellen, verbouwen, de bestemming van een gebouw veranderen, het reliëf van de bodem grondig wijzigen, … het zijn allemaal handelingen of werken die een eigenaar legitiem kan plannen. Dit geldt ook voor het verkavelingsplan.

Is er een vergunning nodig? Indien er een nodig is, hoe kan men die bekomen, hoe kan men beroep indienen in geval van weigering … of van toekenning aan de buur? Zal er een publiek onderzoek of een milieueffectenstudie gedaan worden? Het departement publiekrecht adviseert haar cliënten en staat hen bij tijdens al deze fasen, en desgevallend dienen zij beroep in. Het departement verdedigt ook de belangen van de overheden, in het bijzonder de gemeentelijke en de gewestelijke, en beantwoordt brieven met betrekking tot beroep dat werd ingediend tegen beslissingen voor het toekennen of weigeren van vergunningen.

  • Damien Jans
  • Jérôme Sohier
  • Manoël De Keukelaere

Milieurecht en milieustrafrecht

De vrijheid van de handel en de industrie is niet onbeperkt. Heel wat installaties en activiteiten zijn onderworpen aan een controle door de overheid, via procedures voor het toekennen van een vergunning. Het departement helpt haar cliënten bij het opmaken van hun aanvraagdossiers en dient administratief en rechterlijk beroep in bij weigering. Er wordt ook ingestaan voor de begeleiding van bedrijven die gecontroleerd worden tijdens hun uitbating.

Omgekeerd betwist het departement voor haar cliënten, voor de administraties of de rechtbanken, de vergunningen die onterecht lijken toegekend te zijn, en het departement neemt de verdediging op zich tegen industriële hinder waarvan zij het slachtoffer zouden zijn.

Vervuilde gronden en afval maakten de voorbije jaren het voorwerp uit van heel wat wet- en regelgeving, en er was ook heel wat rechtspraak hierover.

Het departement adviseert haar cliënten gedurende elke procedure voor het beheer en de sanering van vervuilde bodems, of het nu gaat om een rechtsvervolging van de administratie of van het openbaar ministerie, of over een vrijwillige sanering. In samenwerking met het departement fiscaal recht beheert het departement ook de dossiers inzake de afvaltaksen of in het geval de sanering uitblijft.

Het departement publiekrecht behandelt ook de zeldzame en moeilijke materie van de gevaarlijke substanties, van de SEVESO-bedrijven, inzake het beheer van ioniserende en niet-ioniserende straling, van de genetisch gemodificeerde organismen en van de CO²-emissiequota.

  • Damien Jans

Commerciële vestigingen

Ingevolge de regionalisering van de materie sinds 1 juli 2014 hebben de gewesten in decreten voorzien om de commerciële vestigingsprojecten te omkaderen. Het gaat om grootdistributiebedrijven. Voor sommige van deze projecten zijn er specifieke vergunningen vereist. Het departement geeft advies aan de aanvragers of de tegenstanders, dient eventueel beroep in en staat de overheid bij.

  • Damien Jans

Milieufiscaliteit

Desgevallend in samenwerking met het departement fiscaal recht, beheert het departement publiekrecht de dossiers inzake de afvaltaksen, of in het geval oude industriële sites niet gesaneerd worden.

  • Damien Jans

Onteigeningen

Het departement adviseert de instanties die onteigenen en de personen die onteigend worden tijdens alle fasen van de procedure tot een correcte vergoeding is gestort.

  • Damien Jans

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn