Gerelateerde advocaten

Gerelateerd nieuws

Het LLJ arbeidsrecht departement wordt aanbevolen in de 2021 Leaders League ranking
06-05-2021
Het LLJ arbeidsrecht departement wordt aanbevolen in de 2021 Leaders League ranking
Lees meer
Schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van « coronawerkloosheid » : de wet is gepubliceerd
26-06-2020
Schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van « coronawerkloosheid » : de wet is gepubliceerd
Lees meer
Schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van « coronawerkloosheid » : de wet is gestemd.
16-06-2020
Schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van « coronawerkloosheid » : de wet is gestemd.
Lees meer

Ons departement sociaal recht adviseert haar cliënten over alle aspecten van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Wij vertegenwoordigen onze cliënten tevens bij juridische geschillen voor de arbeidsrechtbanken en -hoven.

Tot ons cliënteel behoren zowel werkgevers als werknemers.

Alle advocaten van ons departement hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en kunnen terugvallen op een doorgedreven kennis van zowel het arbeidsrecht als het sociaalzekerheidsrecht. Ons departement is meertalig en staat haar cliënten bij in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Italiaans.

Naast een hands-on aanpak staan wij garant voor een resultaatsgerichte service aangepast aan de individuele wensen en noden van elke cliënt. Wij streven bij voorkeur naar een onderhandelde oplossing al dan niet in het kader van een sociale bemiddeling.

Arbeidsrecht

U kunt bij ons terecht met al uw vragen / geschillen inzake individueel en collectief arbeidsrecht. Wij beschikken tevens over een bijzondere ervaring inzake welzijn op het werk en discriminatie.

 • Individueel arbeidsrecht
  • adviseren, opstellen en onderhandelen van arbeidsovereenkomsten
  • specifieke tewerkstellingsmodaliteiten: thuiswerk, telewerk,  dienstboden, handelsvertegenwoordiging, contractuelen bij de overheid, dienstboden, …
  • wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden, impliciet ontslag, …
  • verloning en loonoptimalisatie: bonussen, aandelen(opties), warranten, …
  • remuneratie in de bankensector: variabele verloning, informatieverplichting, vertrekvergoedingen,…
  • arbeidsduur, deeltijdse arbeid, educatief verlof, …
  • beschermde werknemers: preventieadviseurs, personeelsafgevaardigden, werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming op het werk, vakbondsafgevaardigden, ,…
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst: moederschapsverlof, vaderschapsverlof, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof zonder wedde, jaarlijkse vakantie, adoptieverlof, …
  • einde van de tewerkstelling: ontslag met opzeggingsvergoeding of -termijn, berekening opzeggingsvergoeding, ontslag om dringende redenen, beëindiging in onderling overleg, eindeloopbaan-planning, werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), outplacement, …
  • motivering van het ontslag: kennelijk onredelijk ontslag, misbruik van ontslagrecht,…
  • concurrentie gedurende en na de arbeidsovereenkomst, deloyale concurrentie, niet-concurrentievergoeding, …
 • Collectief arbeidsrecht
  • opstellen en invoeren arbeidsreglement
  • HR-policies op maat: bedrijfswagen, GSM, gebruik van internet en sociale media, intellectuele eigendom en bescherming van know-how,…
  • bonusplannen en cafetariaplannen, loonoptimalisatie, …
  • herstructureringen: sluiting van onderneming, collectief ontslag, overdracht van onderneming
  • sociaal overleg: ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, syndicale delegatie, onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten,…
  • sociale verkiezingen: organisatie, geschillen,…
  • sociale conflicten: werkonderbrekingen, stakingen, bedrijfsbezetting, …
 • Welzijn op het werk, gelijke behandeling en privacy
  • pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • discriminatie: preventie, stakingsvorderingen, schadevergoeding, dringende maatregelen, …
  • burn-out, re-integratie van zieke werknemers
  • arbeidsongevallen en beroepsziektes
  • privacy en bescherming van persoonsgegevens: verwerking en overdracht van persoonsgegevens, GDPR, controle van e-mails, geolocalisatie, camerabewaking op de werkvloer, fouillering, …
 • Christiaan Delporte

Socialezekerheidsrecht

Wij adviseren onze cliënten over verschillende facetten van het sociale zekerheidsrecht. Wij begeleiden hen tevens bij geschillen met de RVA, RSZ, RSVZ of andere overheidsinstellingen.

 • sociaal statuut: schijnzelfstandigheid, bedrijfsleider, werkende vennoten, onbezoldigde zaakvoerder, …
 • sociaal statuut leden Directiecomité bankensector
 • beleid inzake kostenvergoedingen: forfaitaire kosten, werkelijke kosten, verdoken loon,…
 • toepasselijke sociale zekerheidsstelsel bij internationale tewerkstelling
 • werkloosheid, invaliditeit en pensioenen
 • invordering sociale zekerheidsbijdragen: dwangbevel, gerechtelijke procedure, vrijstelling,…
 • aanvullende sociale voorzieningen: individuele of collectieve pensioenvoorzieningen, hospitalisatieverzekeringen, VAPZ,…
 • Christiaan Delporte

Sociaal strafrecht

Samen met het departement strafrecht behandelen wij alle strafrechtelijke aspecten die verband houden met het sociaal recht. Tevens staan wij onze cliënten bij in het kader van controles door sociale inspecties.

 • sociale inspectie: controlebezoeken, verhoor, Salduz, …
 • administratieve geldboetes of strafrechtelijke vervolging: zwartwerk, verboden terbeschikkingstelling, niet-naleven sociale zekerheidsrecht, niet-bijhouden sociale documenten, niet-bekendmaken arbeidsregelingen, geen Dimona-aangifte, …
 • Christiaan Delporte
 • Vincent Bodson

Arbeidsmigratie en werkvergunningen

Wij begeleiden onze cliënten bij het organiseren van de internationale tewerkstelling van haar werknemers.

 • adviseren, opstellen en onderhandelen internationale arbeidsovereenkomsten
 • detachering van of naar het buitenland
 • werkvergunningen (single permit)
 • administratieve formaliteiten (Dimona, Limosa,…)
 • Christiaan Delporte

Publieke sector

Samen met het departement administratief recht, adviseren wij zowel overheden als particulieren op het vlak van statutaire of contractuele tewerkstelling in de publieke sector.

 • aanwerving en ontslag
 • administratief en geldelijk statuut
 • motivering ontslag
 • tucht
 • vakantiegeld –en ziekteregeling
 • wet van de veranderlijkheid en wijziging tewerkstellingsvoorwaarden
 • Christiaan Delporte
 • Jérôme Sohier
 • Manoël De Keukelaere

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn